Monthly Archives: November 2019

感恩的人生

證道: 感恩的人生
王壽忠 牧師
經文: 弗5:3-21

棄絕虛假-怒氣 Put Away Falsehood – Anger

證道: 棄絕虛假-怒氣 Put Away Falsehood – Anger
王壽忠 牧師
經文: 以弗所书4:25-5:14